Bursa'nın En GŁncel Yaşam Portalı

Cevre Koruma Ve Kontrol Hizmetleri

ATIK MÜRACATLARINDA İZLENECEK YOLLAR

Tıbbi atıklarını Büyükşehir Belediyemizin- Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine ilk defa verecek olan sağlık kuruluşlarının müracaatında izlenen yol şöyledir:

 •  Sağlık kuruluşu bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına müracaat eder.
 •  Tıbbi Atık sözleşmesi düzenlenerek dilekçeye eklenir.
 • Kuruluşun müracaatına istinaden tıbbi atıkların biriktirme koşullarını ve M.Ç.K. Kararını içeren bir cevap yazısı kuruluşa gönderilir.
 • Tıbbi atıklar yüklenici tarafından toplatılır. Toplama esnasında tespit edilen atık miktarının belirtildiği Klinik Atık Miktar Tespit Tutanağının bir nüshası kuruluşta bırakılır.
 • Tıbbi atık alındı makbuzu ile tespit edilen atık miktarlarının tahsilatı, ayda bir yüklenici tarafından İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda sözleşmede belirtilen koşullarda yapılır.

Üretimden kaynaklanan sanayi atıklarını depolama alanımıza bertaraf edilmek üzere gönderecek olan işletmelerin müracaatında izlenen yol şöyledir:

 • Kuruluş bertaraf edilecek atık cinslerini ve miktarlarını da belirten bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına müracaat eder.
 • Kuruluşun müracaat dilekçesi 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği incelenir.
 • Gerekli olması halinde akredite bir laboratuarda yapılmış bir atık analiz raporu istenir.
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tehlikeli atık sınıfına girmediği anlaşılan üretim atıkları Kent Katı Atık Depolama Alanına hafta içi her gün 10.00-16:00 saatleri arasında tartılarak kabul edilir. Tartıma ait kantar fişinin bir nüshası atık getiren araç şoförüne verilir.
 • Gerekli hallerde kontrol amacıyla depolama alanına gelen araçlardan atık numunesi şahitli olarak alınarak laboratuarımızda analiz edilir. Analiz bedeli Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda tahsil edilir.
 • Depolama alanına her atık gönderildiğinde Refakat Belgesi Formu eksiksiz olarak doldurup onaylanarak araçla birlikte gönderilir.
 • Atık bedelinin tahsilatı kantarda bulunan mutemet tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda günlük olarak yapılır.
 • Atık miktarı aylık 5 tondan fazla olan ve periyodik olarak atık getirecek olan işletmeler, aylık ödeme yapabilmek için Sanayi Atıkları Taahhütname Formunu iki nüsha olarak düzenleyerek bir nüshasını eklediği bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına müracaat eder.
 • Tartım ile tespit edilen atık miktarlarının bedeli aylık olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda taahhütnamede belirtilen koşullarda yapılır.

Hafriyat atıklarının bertarafı için hafiyat depolama alanı ruhsatı alacak olan işletmecilerin müracaatında izlenen yol şöyledir:

 • Hafriyat depo alanı işletmecileri bir dilekçe ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına müracaat eder.
 • Dilekçe ekinde bulunacak evraklar şunlardır:
  • Ticaret sicil kaydı
  • Ticaret sicil gazetesi örneği
  • İmza sirküleri
  • Arazinin mülkiyet durumunu gösterir belge
  • Kamu arazileri için ilgili kamu kuruluşundan alınmış muvafakat belgesi
  • Depolama tesisindeki ünitelerin yerleşim planları
  • Üniversite mezunu teknik personel bildirgesi
  • Depolama sahasında kullanılacak iş makinesi belgesi
  • Depolama alanının işletilerek doldurulması neticesinde uygulanacak olan rehabilitasyon projesi bulunacaktır.
 • Depolama alanı mücavir alan sınırları içerisinde ise hazırlanan dosya ilgili İlçe Belediyesine, mücavir alan sınırları dışarısında ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilerek onay alınır.
 • Onay verilen dosya ilgili merci tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına geri gönderilir.
 • Başkanlık Oluru ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, ilgili İlçe Belediyesi personelinden oluşan inceleme kurulu belirlenir.
 • İnceleme kurulu ruhsat verilecek depolama alanını yerinde inceler.
 • Depolama alanı kurul tarafından uygun bulunursa İnceleme Kurul Raporu hazırlanarak onaylanır.
 • Depolama Alanı ruhsat bedeli depolama alanını işletecek olan yüklenici Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesi doğrultusunda Hesap İşleri Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünce tahsil edilir.
 • Ruhsat hazırlanır ve Genel Sekreter Yardımcısına imza için gönderilir.
 • İmzadan gelen ruhsat depolama alanı işleticisine verilir.

İRTİBAT:

MERKEZ:
ADRES: Bursa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A-Blok K.4 ACEMLER
TEL :234 40 00                     
FAX :234 48 90

KENT KATI ATIK DEPOLAMA ALANI:
ADRES: Mudanya Yolu Geçit Mevkii /OSMANGAZİ
TEL:244 72 52

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=